Shromáždění vlastníků jednotek, členů družstva a obyvatel domu 2016

Datum: 
Středa, 23 Listopad, 2016 - 19:00

Ve středu 23.11.2016 od 19:00 v kinosále ZŠ Chaplinovo náměstí.

Pro program čtěte celý článek.


Program shromáždění SVJ

  1) Zahájení shromáždění, zjištění usnášeníschopnosti
  2) Účetní uzávěrka za rok 2015
  3) Stanovení záloh příspěvků vlastníka na služby pro rok 2017
  4) Odsouhlasení změny stanov v souladu s novým občanským zákoníkem
  5) Různé

  Právo hlasovat na shromáždění SVJ má pouze vlastník nebo osoba vlastníkem písemně zmocněná k zastupování a hlasování. Dle platných stanov je možné zmocnit rodinného příslušníka nebo osobu s bydlištěm v "našem" domě - např. svého podnájemníka - k hlasování o bodech, které jsou uvedeny na pozvánce. Písemné plné moci (nemusí být notářsky ověřené) se stanou součástí zápisu ze shromáždění.

  V Praze 7.11.2016
  za výbor SVJ
  Ing. Pavel Národa